Havørredens byttedyr

- Tidligere undersøgelser viste, at småfisk udgjorde trefjerdedele af havørredens føde i Limfjorden, mens kun en mindre del var børsteorm. Nye undersøgelser viser, at fødevalget er ændret, idet lidt over halvdelen nu består af børsteorm, mens en tredjedel består af fisk.

Om vinteren består føden dog stadig hovedsagelig af fisk. Ørreden er ikke kræsen, idet man både kan finde børsteorm, fisk, krebsdyr, insekter, snegle og muslinger i maveindholdet.

Børsteorme
Børsteorme findes på sand- og lerbund ved ålegræs og muslinger, hvorfor det kan være en rigtig godt ide at undersøge bundforhold inden man starter på at fiske. Jo bedre man kender til forholdene på fiskepladsen, jo bedre er chancerne for at fange en fisk.

SildSild
Sildene er tidlige forårsgæster og almindelige ved Thy­borøn Kanal, ved Oddesund og i mange dybe sunde og strømfyldte farvande i fjorden, som f. eks. Aalborg området. Brislingen findes også i store stimer, som jages af havørrederne. Netop når stimerne kommer ind til land, er chan­cerne for havørred gode. Fiskeriet om efteråret og først på vinteren er præget af forekomsten af brisling i fjorden. Visse steder kan fiskeriet i november-december være hektisk, bl.a. i Venø Bugt og ved Jegindø.

Trepigget hundestejleHundestejler
Hundestejler lever i de mere brakke dele af fjorden. De ynder ålegræs­bælterne i sommerhalvåret. Kutlingen findes på sandede stræk, særlig om sommeren.  Ålekvabbeyngel står også på havørredens spiseseddel. Sorte eller brune blink eller store mørke fluer er glimrende, når havørreden jager ålekvab­beyngel. Tobisen findes i bredningerne på sandbund.

Rejer
Hesterejen findes på sandbund i de mere beskyttede dele af bugter og bred­ninger. Roskilderejen lever i ålegræsbælterne og trækker i marts ind på lavere vand fra 4-6 meters dybde. Mysider er små krebsdyr, der kan skifte farve efter bundforholdene. Om efteråret samler de sig i tætte sværme for at vandre ud på dybere vand, når frosten kommer.

Tanglopper
Tanglopper findes i ålegræsbælterne. Somme­tider kan man opleve at havørre­der­ne næsten står på hovedet og græsser ålegræsset for tanglopper.

 
 OP