topbanner - fluer.jpg

Regler for lystfiskeri i Limfjorden

- Lystfiskeri på kysten i Danmark og i Limfjorden er let at gå til. Det er tilgængeligt for alle, men der er dog enkelte regler der skal du skal være opmærksom på.

Fisketegn
Hvis du er mellem 18 og 65 år, skal du have fisketegn for at dyrke lystfiskeri i Danmark. Pengene fra fisketegnet går til udsætning af fisk og til forskning. Fisketegnet kan købes fra din smartphone eller på www.fisketegn.dk og på turistkontorer. De certificerede overnatningssteder kan også hjælpe dig. Husk altid at medbringe fisketegnet under fiskeri.

Mindstemål
De fleste sportsfisk har et fastsat mindstemål. I Danmark er mindstemålet for havørred 40 cm. For de øvrige arter du kan fange i Limfjorden henvises til www.fisketegn.dk.

Alle havørreder mindre end mindstemålet skal straks og så skånsomt som muligt sættes ud igen. Fugt hænderne, inden du rører ved fisken, så du ikke beskadiger dens beskyttende slimlag. En krogløsertang er god at have ved hånden for hurtigt at kunne afkroge fisken.

Fredningstid
I havet må der fiskes havørred året rundt, men fisk i yngledragt, farvede fisk, er fredet fra 16. nov. – 15. jan. og skal genudsættes. I denne periode må man altså fra kysten kun hjemtage sølvblanke havørreder med løse skæl.

Genudsætning
Fisk under mindstemålet eller fredede fisk skal genudsættes hurtigst muligt - uanset, om fisken er levende, skadet eller død. Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transportere eller opbevare fisk under mindstemål. Genudsætningen foretages mest skånsomt ved at afkroge fisken under vand. Tages fisken op af vandet, mister den let skel, og dens slimlag beskadiges og der er stor risiko for, at fisken dør få dage efter genudsætningen.

Omsætningsforbud
Lyst- og fritidsfiskere må kun hjemtage fisk til eget forbrug. Det er altså ikke tilladt at sælge fangsten. Der er ikke begrænsning på hvor mange havørreder man som lystfisker må hjemtage fra Limfjorden, men hvis du rammer en god stime, er det god stil at nøjes med at hjemtage en enkelt eller to fisk og genudsætte de andre.

Fredningsbælter
Omkring udløbene fra mange bække, åer og indvande er der fastsat fredningsbælter, for at havørrederne frit kan vandre i forbindelse med deres gydning. Fredningen strækker sig oftest 500 m rundt om udløbet i fjorden eller havet. Hvis vandløbet er bredere end 2 m, gælder fredningen hele året. Er vandløbet under 2 m bredt gælder fredningen kun i perioden 16. sep. til 15. marts, begge dage inklusiv. Foruden halv- og helårsfredningerne er der flere steder i Limfjorden fastsat særfredninger.

På kortet her på siden er alle fredningerne indtegnet, men som lystfisker skal du altid være opmærksom på, at nye fredninger kan komme til.

Takt og tone som lystfisker
Alle har ret til at færdes i naturen, men husk at tage hensyn til dyr, planter, private grundejere, landmænd, skovejere og andre gæster. Følg derfor de regler, der gælder for færdsel i naturen, og udvis altid hensyn. Vi har samlet en række generelle retningslinjer, som er særligt relevante for dig som kystfisker. Sidst i afsnittet er der henvisninger til, hvor du kan finde yderligere information om din adgang til naturen.

Parkering

 • Parkering anbefales på offentlige P-pladser, som anvist ved de fleste fiskepladser i guiden.

 • Du må ikke standse eller parkere din bil på en måde, så det kan være til fare eller ulempe for den øvrige trafik.

 • Parker i henhold til gældende lovgivning og hold øje med skiltning.

Adgang til og langs kysten

 • Du har lov til at gå på stranden, hvor der er sand eller strandvegetation.

 • Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet.

 • Der er også adgang til indhegnede, udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind gennem låger, stenter og lignende, og hvis der ikke er skiltet mod adgang.

 • I offentlige skove og på offentligt ejede, udyrkede arealer må du færdes overalt til fods hele døgnet.

 • I privatejede skove og på udyrkede arealer, der ikke er indhegnede, må du færdes fra kl. 6 til solnedgang, men kun på veje og stier. Hvis du slår dig ned, skal der være mindst 150 meter til den nærmeste bygning.

Ophold ved kysten

 • Det er ikke lovligt at slå telt op på offentlige arealer, herunder også stranden, men du må gerne lave et ly og overnatte, så længe det ikke har karakter af et telt. Du må kun sove det samme sted én nat.

 • På private arealer skal du have du altid have tilladelse af ejeren, før du må overnatte.

 • Hovedreglen er, at du ikke uden ejerens tilladelse må tænde bål eller bruge kogeapparater i den danske natur. Det er dog tilladt på ubevoksede strandbredder.

 • Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden.

 • www.udinaturen.dk og www.friluftsguiden.dk finder du en oversigt over shelters og primitive lejrpladser i hele Danmark. Nogle shelters og lejrpladser finder du kun information om på de enkelte kommuners hjemmesider.

Diverse

 • Led og hegn skal du efterlade som du finder dem, og affald skal selvfølgelig ikke efterlades.

 • Al færdsel i naturen sker på eget ansvar.

Læs mere om regler for adgang til naturen

 • Reglerne for adgang i naturen reguleres fortrinsvis gennem Lov om Naturbeskyttelse og bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes i naturen.

 • Naturstyrelsens hjemmeside kan du også læse om din adgang til naturen.

 
 OP